რუბრიკები

პოზიცია
ლიტერატურის თეორიის პრობლემები
პოეტიკური პრაქტიკები
ლიტერატურათმცოდნეობის ქრესტომათია
ლექსმცოდნეობა
ფილოლოგიური ძიებანი
ინტერპრეტაცია
კრიტიკული დისკურსი
კულტურის პარადიგმები
თარგმანის თეორია და პრაქტიკა
ფოლკლორისტიკა- თანამედროვე კვლევები
გამოხმაურება, რეცენზია
Memoria
ახალი წიგნები