კომპარატივისტული  ლიტერატურის  ქართული ასოციაცია  (GCLA)-ს  ჟურნალ „სჯანში“ იბეჭდება ნაშრომები, რომლებიც მოიცავს თანამედროვე ლიტერატურათმცოდნეობისათვის აქტუალურ თემებსა და პრობლემებს, მნიშვნელოვან გამოკვლევათა ჯერ გამოუქვეყნებელ შედეგებს. ჟურნალი „სჯანი“ არის საქართველოში გამომა­ ვალი ყოველწლიური სამეცნიერო ჟურნალი ლიტერატურის თეორიასა და შედარებით ლიტერატურათმცოდნეობაში.

2011 წლიდან ჟურნალი განთავსებულია ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ელექტრონული ბიბლიოთეკის ვებ­გვერდზე (http:// www.ceel.com). 2017 წლიდან ჟურნალი „სჯანი“ მიღებულია ERIH PLUS-ისა და  EBSCO-ის საერთაშორისო ბაზებში. ჟურნალს ჰყავს საერთაშორისო სარედაქციო კოლეგია; სტატიები იბეჭდება სამ (ქართული, ინგლისური, რუსული) ენაზე; მათი დასაბეჭდად შერჩევა ხდება ანონიმური რეფერირების წესით.

ნაშრომი  წარმოდგენილი უნდა  იყოს ელექტრონული ვერსიით (sjani.info@gmail.com)  და თან ახლდეს:

ხელმოწერილი ავტორის დეკლარაცია

თავფურცელი, რომელშიც მითითებული იქნება ავტორის სახელი, გვარი, სტატუსი და საკონტაქტო კოორდინატები;

ანოტაცია ქართულ და  ინგლისურ  ენებზე (სტატიის მოცულობის მიხედვით, მინიმუმ 800 და მაქსიმუმ 1500 სიტყვა), საკვანძო სიტყვებითურთ (3­5 სიტყვა).

  • დამოწმებანი სტატიას უნდა ერთვოდეს ბოლოში. ქართული და რუსული დამოწმებანი წარმოდგენილ უნდა  იქნას  როგორც ტრანსლიტირებული ფორმით, ისე – ორიგინალის ენაზე. ქართული დასახელებების ტრანსლიტირება უნდა განხორციელდეს რომანიზაციის ქართული ეროვნული სისტემის მოდელზე (იხ.  www.google.com – ამ დასათაურებით).

(იხცხრილიდანართი 2).

  • ნაშრომი მოცულობით უნდა იყოს კომპიუტერზე ნაბეჭდი არა უმეტეს თხუთმეტი და არანაკლებ ხუთი გვერდისა.
  • ნაშრომი დაბეჭდილი და გაფორმებული უნდა იყოს A 4 ფორმატის თეთრ ქაღალდზე შემდეგნაირად:

ა) ნაშრომის სათაური (იწერება შუაში);

ბ) ნაშრომის ტექსტი;

გ) დამოწმებანი  ორიგინალის ენაზე და  ტრანსლიტირებული (იხ.  დანართი 2. დამოწმებული ლიტერატურის ნუსხა);

დ) ანოტაცია;

ე) ოთხივე მხრივ დატოვებული მინდორი 25 მმ;

ვ) ნაბეჭდი ტექსტის შრიფტი – Lit.Nusx 11, ინტერვალი – 1;

მე­5 პუნქტის ა), გ) და დ) ქვეპუნქტების მოთხოვნები  არ ეხება რუბრიკებს „მემორია“ და „ახალი წიგნები“.

  • ჟურნალში მიღებულია ლიტერატურის ინსტიტუტის სტილი (ლისტ), რომელიც კორექტირებულია   „ტომფსონის“ კატალოგის  სტანდარტის  მოთხოვნილების შესაბამისად:

ა)  მოტანილი ციტატა ძირითადი ტექსტისგან  გამოიყოფა ბრჭყალებით („  “). ციტირების დასასრულს, მრგვალ ფრჩხილებში, დაისმის ინდექსი, რომელშიც აღნიშნულია ციტირებული ტექსტის ავტორის გვარი ორიგინალის ენაზე, ტექსტის გამოქვეყნების წელი, შემდეგ – ორწერტილი და გვერდი.

მაგალითად: (აბაშიძე 1970: 25), (Балашова 1982: 27), (Pound 1935 67).

(იხწარმოდგენილი ნიმუშიდანართი 1).

ბ) სალექსო სტროფის (და არა  სტრიქონის) ციტირების შემთხვევაში, მოტანილი ციტატა გამოიყოფა ტექსტისაგან და ციტატის ფონტის (შრიფტის) ზომა მცირდება ერთი ზომით (მაგ.: თუ  ტექსტის ფონტის ზომაა Lit.Nusx 11, მაშინ ციტატის ზომა იქნება Lit.Nusx 10).

  • დამოწმებანი  (დამოწმებული ლიტერატურის ნუსხა) უნდა  დალაგდეს ინდექსის მიხედვით, ანბანური რიგით და დაიბეჭდოს  გარკვეული წესით (დაწვრილებით იხცხრილიდანართი 2).

ა) სტატიის ავტორის ვრცელი განმარტებანი ინომრება  და ინაცვლებს ტექსტის ბოლოს ანოტაციის წინ;

ბ) სტატიის ავტორის მცირე შენიშვნები დაინომრება და ჩაიტანება გვერდის ბოლოს, სქოლიოში.

  • ავტორი პასუხისმგებელია დასაბეჭდად წარმოდგენილი ნაშრომის  ლიტერატურულ სტილსა და მართლწერაზე.
  • შემოსული სტატია სარეცენზიოდ გადაეცემა ანონიმურ ექსპერტებს.
  • შემოსული  მასალების განხილვის შემდეგ, დამატებითი მითითებებისათვის, რედაქცია დაუკავშირდება დასაბეჭდად შერჩეულ ნაშრომთა ავტორებს.
  • ავტორს, განსაზღვრული ვადით (არა  უმეტეს  სამი დღისა), კორექტურისათვის ეძლევა უკვე დაკაბადონებული ნაშრომი. თუ დადგენილ ვადაში სტატია არ იქნება დაბრუნებული, რედაქცია უფლებას იტოვებს შეაჩეროს იგი ან დაბეჭდოს ავტორის ვიზის გარეშე.

ციტირების, მითითებისა და ბიბლიოგრაფიის ფორმის ნიმუში

დანართი 1

ნიმუში:

ჟენეტის ამოცანაა პრუსტის მხატვრული მანერის თავისებურებათა გამოკვლევა და იმის დასაბუთება, რომ „ და მეტონიმია  შეუთავსებელი ანტაგონისტები როდი არიან. ისინი განამტკიცებენ  და მსჭვალავენ ურთიერთს, მეორე მათგანის ჯეროვანი შეფასება სულაც არ ნიშნავს მეტონიმიათა ერთგვარი  ნუსხის (რომელიც კონკურენციას გაუწევს მეტაფორათა ნუსხას) შედგენას, არამედ – იმის გამოვლენას,  თუ  როგორ მონაწილეობენ და ფუნქციონირებენ ანალოგიის მიმართებათა ფარგლებში „თანაარსებობის“ მიმართებები.  ამგვარად, უნდა გამოაშკარავდეს მეტონიმიის როლი მეტაფორაში“ (Gennet 1998: 37). რატომ შეარჩია ჟენეტმა ანალიზის საგნად სწორედ პრუსტის შემოქმედება? იმიტომ, აღნიშნავს მეცნიერი, რომ  თვით პრუსტის  ესთეტიკურ თეორიაში, ისევე,  როგორც პრაქტიკაში, მეტაფორულ (ანალოგიაზე დამყარებულ)  მიმართებებს ძალზე არსებითი როლი განეკუთვნება, იმდენად არსებითი, რომ მათი  მნიშვნელობა და როლი, სხვა სემანტიკურ მიმართებებთან შედარებით, ძალზე გაზვიადებულია.

დანართი 2

წიგნი, ერთი ავტორი - Book, one author; ერთი თავი წიგნიდან ან ესე კრებულიდან - Chapter in a book or an essay from a collection  

Abashidze, Kita. Etiudebi XIX-s-is Kartuli Literat’uris Shesakheb. Tbilisi: gamomtsemloba merani, 1970 (აბაშიძე, კიტა. ეტიუდები XIX ს.-ის ქართული ლიტერატურის შესახებ. თბილისი: გამომცემლობა ‘მერანი’, 1970). Weiss, Daniel A. Oedipus in Nottingham: D.H. Lawrence. Seattle: University of Washington Press, 1962. Tsipuria, Bela. „Postmodernizmi“. Literaturis T’eoria. XX Sauk’unis Metodologiuri Kontseptsiebi da Mimdinareobebi. Tbilisi: literaturis institutis gamomtsemloba, 2005 (წიფურია, ბელა. „პოსტმოდერნიზმი“. ლიტერატურის თეორია. XX საუკუნის მეთოდოლოგიური კონცეფციები და მიმდინარეობები. თბილისი: ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა, 2005)   Johnston, Martin. „Games With Infinity. The Fictions of Jorge Luis Borges“. Cunning Exiles – Studies of Modern Prose Writers. Eds. Don Anderson and Stephen Knight. Sydney: 1974.  

წიგნი, ორიან მეტი ავტორი - Book, two or more authors

Kekelidze, Korneli da Aleksandre Baramidze. Dzveli Kartuli Literaturis Istoria. Tbilisi: gamomtsemloba metsniereba“, 1975 (კეკელიძე, კორნელი, და ალექსანდრე ბარამიძე. ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორია. თბილისი: გამომცემლობა ‘მეცნიერება’, 1975). Natadze, K, et al. Kartul-Rusuli Literaturuli Urtiertobebis Istoriidan. Kutaisi: „gantiadi, 1994 ნათაძე კ … ქართულ-რუსული ლიტერატურული ურთიერთობის ისტორიიდან. ქუთაისი: გამომცემლობა ‘განთიადი’, 1994).   Houghton, Walter E., and G. Robert Strange. Victorian Poetry and Poetics. Cambridge: Harvard University Press, 1959.   

სტატია სამეცნიერო ჟურნალიდან - Article in a scholarly journal; სტატია გაზეთიდან ან ჟურნალიდან - Article in a magazine or newspaper published monthly   

Kavtiashvili, Venera. „Ilia Chavchavadzis da Hainrikh Haines Shemokmedebis T’ipologiisatvis“. Literaturuli Dziebani. XXXI (2010): 163-174 (კავთიაშვილი, ვენერა.  „ილია ჭავჭავაძის  და  ჰაინრიხ ჰაინეს  შემოქმედების ტიპოლოგიისათვის“. ლიტერატურული ძიებანი. XXXI (2010): 163-­174)Campbell, Jean. „Poetic Genealogy, Mythmaking and the Origins of Urban Nobility: Giovanni Boccaccio and Ambrogio Lorenzetti ”. Heliotropia 7, 1-2 (2010): 51-63.   Kiknadze, Valeri.„Mikheil Javakhishvili Akhali Teatrisatvis Brdzolashi“. Kartuli Universiteti 18-24 marti, 2010:5 (კიკნაძე, ვალერი. “მიხეილ ჯავახიშვილი ახალი თეატრისათვის ბრძოლაში”. ქართული უნივერსიტეტი, 18-24 მარტი, 2010: 5).   Morozova, Tatijana. Skelety iz Sosednego Podezda: Pochemu Ljudmila Petrushevskaja tak ne Ljubit Svoikh Geroev. Literaturnaja Gazeta. 9 centjabrja 1998: 10 (Морозова, Татяна. „Скелеты из соседнего подъезда: Почему Людмила Петрушевская так не любит своих героев“. Литературная газета. 9 сентября 1998: 10).  

წიგნიავტორის გარეშე - Book, no author given  

Sabiblioteko Sakmis Organizatsia da Martva..Batumi: gamomtsemloba achara, 1989 (საბიბლიოთეკო საქმის ორგანიზაცია და მართვა. ბათუმი: გამომცემლობა „აჭარა“, 1989).   New Life Options: The Working Women’s Resource Book. New York: McGraw-Hill, 1976.  

დაწესებულებაასოციაცია და მისთანანიავტორის პოზიციით - Institution, association, or the like, as “author”

Sakartvelos Sapatriarko. Tsigni Shekmnisa. Tbilisi: 2006 (საქართველოს საპატრიარქო. წიგნი შექმნისა. თბილისი: 2006. American Library Association. ALA Handbook of Organization and 1995/1996 Membership Directory. Chicago: American Library Association, 1995.  

რედაქტორიან კომპილატორიავტორის პოზიციით - Editor or compiler as “author”

Duduchava, Marina. Ed. Literaturis Teoriis Mtsire Leksikoni. Tbilisi: gamomtsemloba “nakaduli”, 1975 1975 (დუდუჩავა, მარინა. რედაქტორი. ლიტერატურის თეორიის მცირე ლექსიკონი. თბილისი: გამომცემლობა „ნაკადული“, 1975).     Henderson, John. Ed. The World’s Religions. London: Inter-Varsity Fellowship, 1950.

ელექტრონული დოკუმენტი ინტერნეტიდან - Electronic document From Internet  

Mitchell, William J. City of Bits: Space, Place, and the Infobahn. Cambridge, MA: MIT Press, 1995. 29 September 1995. Web. 17 May 2011. http://www-mitpress. mit.edu:80/City_of_Bits/Pulling_Glass/ index.html; Internet.   Nevskaja, Darja. „Problema Dialogichnosti „Sozdajushego“ i „Sozdannogo“ Tekstov (Graf Amori „Final. Okonchanie Proizvedenija “Yama” A. I. Kuprina)“. Literature, Folklore, Arts. Vol. 705. (2006): n.pag. Web. 15 May, 2011 (Невская, Дарья. „Проблема диалогичности «создающего» и «созданного» текстов (Граф Амори «Финал. Окончание произведения «Яма» А. И. Куприна»)“. Literature, Folklore, Arts. Vol. 705. (2006): n.pag. Web. 15 May, 2011).   

ენციკლოპედიალექსიკონი - Encyclopedia, Dictionary

„Ideologia“. Kartuli Sabch’ota Entsiklopedia. Abashidze, Irakli. ed.Tbilisi: 1964 („იდეოლოგია“. ქართული   საბჭოთა  ენციკლოპედია. აბაშიძე, ირაკლი. რედ. თბილისი: 1964).   Webster’s New Collegiate Dictionary. Springfield: MA: G. & C. Merriam, 1961.  

ინტერვიუ (გამოუქვეყნებელი) საავტორო ხელნაწერი - Interview (unpublished) by writer of paper  

Morganisi, Nensi D. Interviu Avtortan. 16 ivlisi 1996. Pol Riviera, Masachusetsi, Chanatseri (მორგანისი, ნენსი  დ.  ინტერვიუ ავტორთან,  16  ივლისი 1996,  ფოლ რივიერა, მასაჩუსეტსი, ჩანაწერი)     Morganis, Nancy D. Interview by Author. 16 July 1996, Fall River, MA. Tape recording.

კონფერენციის მასალები - Conference Proceedings

Choloqashvili, Rusudan. „Gamotsemebi Komunisturi Rezhimis Shesakheb Sakartveloshi“. T’otalitarizmi da Literaturuli Disk’ursi. Meotse Saukunis Gamotsdileba.Tbilisi 7-9 oktomberi, 2009. Tbilisi: literaturis institutis gamomtsemloba, 2010 (ჩოლოყაშვილი, რუსუდან. „გადმოცემები ტოტალიტარული კომუ­ ნისტური რეჯიმის  შესახებ საქართველოში“. ტოტალიტარიზმი და ლიტერატურული დისკურსი. მეოცე საუკუნის გამოცდილება.თბილისი, 7­9 Oოტომბერი, 2009. ირმა  რატიანი. რედ.  თბილისი: ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა, 2010).  

თეზისებიან სადისერტაციო ნაშრომის დასკვნები (დებულებები) -  Thesis or dissertation

Tsikarishvili, Lela. Mikheil Javakhishvilis Shemokmedebis Sakhismetqve­lebiti Aspektebi. PhD. Diss.TSU, 2004 (წიქარიშვილი, ლელა. მიხეილ ჯავახიშვილის შემოქმედების სახისმეტყველებითი ასპექტები. ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი დისერტაცია. თსუ, 2004).     Bishop, Karen Lynn. Documenting Institutional Identity: Strategic Writing in the IUPUI Comprehensive Campaign. PhD. Diss. Purdue University, 2002.  

 

*ერთსა და იმავე წელს გამოცემული რამდენიმე ნაშრომი (ცალკე ან თანაავტორობით) ან ერთი და იგივე ნაშრომი (გაგრძელებებით) რამდენიმე ნომერში მიეთითება ანბანური რიგით. მაგალითად: (აბაშიძე 1987ა: 21), (აბაშიძე 1987ბ: 87).

 

წერილის გამოქვეყნება ჟურნალში ფასიანი და შეადგენს 50 ევროს ეკვივალენტს ლარში. მოწვეული ავტორები გათავისუფლებულნი არიან პუბლიკაციის გადასახადისგან. ქართული კომპარატივისტული ლიტერატურის ასოციაციის (GCLA) წევრებისთვის განკუთვნილია სპეციალური შეღავათი.