სჯანი №19 (2018)

ამ ნომრის ავტორები

ჩამოტვირთვა

შინაარსი

ლიტერატურის თეორიის პრობლემები

ივანე ამირხანაშვილი კანონი როგორც ფუნქცია (კიმენი)
(ქართულად; ინგლისური რეზიუმე)

ჩამოტვირთვა

თეიმურაზ დოიაშვილი „ირმიგალი“ — გალაკტიონ ტაბიძის ენიგმატური ლექსემა
(ქართულად; ინგლისური რეზიუმე)

ჩამოტვირთვა

არვი სეპპ, ფილიპე ჰამბლე მულტილინგვიზმის ეთიკა
(ფრანგულად; ქართული რეზიუმე)

ჩამოტვირთვა

პოეტიკური პრაქტიკები

მარიამ არპენტიევა „პატარა ადამიანები“ რუსულ ლიტერატურაში
(ინგლისურად; ქართული რეზიუმე)

ჩამოტვირთვა

მანანა კვაჭანტირაძე „ლურჯა ცხენები“ — სემანტიკური ველის რეკონსტრუქცია
(ქართულად; ინგლისური რეზიუმე)

ჩამოტვირთვა

თემურ კობახიძე პაროდიული ასოცირება ჯეიმზ ჯოისის მოთხრობაში „მადლი“
(ქართულად; ინგლისური რეზიუმე)

ჩამოტვირთვა

შაფაქ დადაშოვა ბიოგრაფიული ნაწარმოებების შექმნის ეპისტემოლოგიური ასპექტები
(ინგლისურად; ქართული რეზიუმე)

ჩამოტვირთვა

თამარ პაიჭაძე ქალაქი — კულტურული სივრცე სიმბოლისტურ ტექსტში (ინტერტექსტი და ქართული შემოქმედებითი გამოცდილება)
(ქართულად; ინგლისური რეზიუმე)

ჩამოტვირთვა

ლიტერატურისმცოდნეობის ქრესტომათია

ნიკოლაი კონრადი თანამედროვე ლოტერატურათმცოდნეობის პრობლემები
(ქართულად)

ჩამოტვირთვა

ლექსმცოდნეობა

თამარ ლომიძე ასი უძველესი იაპონური ლექსი ქართულ ენაზე
(ქართულად; ინგლისური რეზიუმე)

ჩამოტვირთვა

ფილოლოგიური ძიებანი

ჰაიტე სოტომე „ყველასაც თურმე ენა აქვს“; ვაჟა ფშაველას პოემა „გველის მჭამელი“ Animal Studies-ის პერსპექტივიდან
(ქართულად; ინგლისური რეზიუმე)

ჩამოტვირთვა

გოჩა კუჭუხიძე ოთხთავის შექმნის ერთი მივიწყებული პრინციპი
(ქართულად; ინგლისური რეზიუმე)

ჩამოტვირთვა

ინტერპრეტაცია

მზია ჯამაგიძე მესამე სივრცის შექმნა როგორც ნაციონალური ნარატივისგან თავის დაღწევის მცდელობა
(ქართულად; ინგლისური რეზიუმე)

ჩამოტვირთვა

კონსტანტინე ბრეგაძე რობაქიძე contra სტალინი: ბოლშევიკური ბელადის ხატისა და სტალინის არიმანული არსის მითოსური ჰერმენევტიკა გრიგოლ რობაქიძის კულტურფილოსოფიურ ესსეებში
(ქართულად; ინგლისური რეზიუმე)

ჩამოტვირთვა

ენდრიუ გუდსპიდი „სხვა სულიერი“: უცხო სამუელ ბეკეტის დრამატურგიაში
(ინგლისურად; ქართული რეზიუმე)

ჩამოტვირთვა

კრიტიკული დისკურსი

კონრად გუნეში პოლიტიკური ილუზიისა და კულტურული რეალობის შედარება სამეცმიერო და მხატვრულ ლიტერატურაში: კოსმოპოლიტურობის კონცეპტი და ოცნებები მულტილინგვისტურობაზე სამეცნიერო დისკურსსა და მე- 20 საუკუნის პოლიტიკურ რომანში
(ინგლისურად; ქართული რეზიუმე)

ჩამოტვირთვა

ნონა კუპრეიშვილი ეროტიზმის მხატვრული რეპრეზენტაციები
(ქართულად; ინგლისური რეზიუმე)

ჩამოტვირთვა

კულტურის პარადიგმები

მაკა ელბაქიძე, მანანა შამილიშვილი, ადა ნემსაძე მეორე მსოფლიო ომი და ქართულ-იტალიური ნონკონფორმისტული გამოცდილება (ახალ საარქივო მასალებზე დაყრდნობით)
(ქართულად; ინგლისური რეზიუმე)

ჩამოტვირთვა

ფოლკლორისტიკა — თანამედროვე კვლევები

გაგა ლომიძე სტალინი: დემიურგის მიწიერი განსხეულება
(ქართულად; ინგლისური რეზიუმე)

ჩამოტვირთვა

გამოხმაურება, რეცენზია

ბელა წიფურია კონსტანტინე ბრეგაძის „მოდერნი და მოდერნიზმი“
(ქართულად; ინგლისური რეზიუმე)

ჩამოტვირთვა

ნათია სიხარულიძე „ევროპული და აღმოსავლური მყარი სალექსო ფორმები ქართულ პოეზიაში„
(ქართულად; ინგლისური რეზიუმე)

ჩამოტვირთვა

ახალი წიგნები

მოამზადა გაგა ლომიძემ

ჩამოტვირთვა