განაცხადები

ლიტერატურის თეორიისა და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალში „სჯანი“ მასალები მიიღება ყოველწლიურად, 20 იანვრიდან 20 აპრილამდე შუალედში.

ანონიმური რეცენზირების შედეგები ავტორებს ეცნობებათ 1 ივნისამდე.

მასალის გაფორმებისას სავალდებულოა, დაცულ იქნას „სჯანის“ ციტირების სტილი.

მასალები იგზავნება ელექტრონული ფოსტით განაცხადში მითითებულ მისამართზე.