ირმა რატიანი

ირმა რატიანი არის ქართველი ლიტერატურათმცოდნე, რედაქტორი და მთარგმნელი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოგადი და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის მიმართულების ხელმძღვანელი; 2006 წლიდან-შოთა რუსთაველის სახელობის ქართულილი ტერატურის ინსტიტუტის დირექტორი; შედარებითი ქართული ასოციაციის (GCLA) პრეზიდენტი; 2019 წლიდან- სსიპ -ს შემოქმედებითი საქართველო ხელმძღვანელი.

ირმა რატიანის სამეცნიერო ინტერესის ძირითადი სფერო მოიცავს: ლიტერატურის თეორიულ შესწავლას, ზოგად და შედარებით ლიტერატურულ კვლევებს ფართო კულტურულ კონტექსტში, სხვადასხვა ლიტერატურული ჟანრებისა და მიმართულებების, ლიტერატურული სკოლებისა და ფორმირებების ანალიზს საერთაშორისო კულტურულ-ლიტერატურული პროცესების ფარგლებში, თანამედროვე მეთოდოლოგიებისა და მიდგომების გამოყენებით, აგრეთვე -საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა პერიოდის ლიტერატურული პროცესების გადასინჯვასა და ანალიზს.

2020 წელს, პიტერლანგის გამომცემლობამ გამოაქვეყნა მისი ნაშრომი – ანტიუტოპიური განწყობა, ლიმინალობა და ლიტერატურა. 2018 წელს,იმავე გამომცემლობაში (პიტერ ლანგის გამომცემლობა), დაიბეჭდა მისი მონოგრაფია – ქართული ლიტერატურა დამ სოფლიო ლიტერატურული პროცესი.

2013 წელს ირმა რატიანს მიენიჭა საქართველოს პრეზიდენტის ბრწყინვალების ორდენი.

მას მიღებული აქვს არაერთი სამეცნიერო პრემია საქართველოში, მათშორის: ლიტერატურული პრემია „საგურამო“ (2019) და „გრიგოლ კიკნაძის სამეცნიერო პრემია“, მონოგრაფიისთვის – ტექსტი და ქრონოტოპი (2012).

იგი რამდენიმე წიგნის, სახელმძღვანელოსდა 90-ზე მეტი სამეცნიერო სტატიის ავტორია, მრავალი საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციისა და ასოციაციის წევრი.

ირმა რატიანი არის თანაავტორი და მთავარი რედაქტორი საერთაშორისო დონეზე ცნობილი წიგნებისა – ტოტალიტარიზმი და ლიტერატურული დისკურსი. მე -20 საუკუნის გამოცდილება, და – ლიტერატურა დევნილობაში. ემიგრანტების მწერლობა. მე-20 საუკუნის გამოცდილება, რომლებიც დაიბეჭდა,შ ესაბამისად, 2012 და 2016 წლებში, კემბრიჯის სამეცნიეროგამომცემლობაში.

ირმა რატიანი არის ლიტერატურის თეორიისა და შედარებითი ლიტერატურის საერთაშორისო რეფერირებადი სამეცნიეროჟურნალის- სჯანი –მთავარი რედაქტორი.