სტატიის დეტალებზე დაბრუნება თანამედროვე ვერლიბრის სტრუქტურულ-ნარატოლოგიური კვლევა: ბესიკ ხარანაულისა და ჩარლზ ბუკოვსკის ტექსტების კომპარატივისტული ანალიზი ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა