სტატიის დეტალებზე დაბრუნება ინტერდისციპლინური და ინტერინსტიტუციონალური მიდგომები – ქართული ლიტერატურათმცოდნეობითი და ქართველოლოგიური კვლევების ეფექტურობის გარანტი ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა