English

კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია GCLA

"სჯანი"
ქართული სამეცნიერო ჟურნალი ლიტერატურის
თეორიასა და კომპარატივისტულ ლიტერატურაში

შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა

  ჟურნალის შესახებ   ბოლო გამოცემა: N 17, 2016 E ISSN 2346-772X (ელექტრონული)
ISSN 1512-2514 (ბეჭდური)   


ამ ნომრის ავტორები
The authors of this Issue
 
Download

 

შინაარსი

Contents


ლიტერატურის თეორიის პრობლემები
Problems of Literary
Theory

 

ივანე ამირხანაშვილი სტილი - კულტურული მდგომარეობა (მეტაფრასტიკის მაგალითზე) (ქართულად; ინგლისური Summary)

Ivane Amirkhanahvili  Style - Cultural Situation (Jm the ezample jf Metaphrastics) (Georgian Text, English Summary)

Download

 

მაია ნაჭყებია რენესანსული ანტროპოცენტრიზმიდან ბაროკოულ თეოცენტრიზმამდე (ქართულად; ინგლისურ Summary)
Maia Nachkebia
  From Renaissance Anthropocentrism to Baroque Theocentrism (Georgian Text, English Summary)
Download

 

მარია არპენტიევა ქსენოლოგიური მიდგომა ფსიქოლინგვისტიკასა და ლიტერატურათმცოდნეობაში; ურთიერთგაგების მეტაენები (რუსულად, ქართული და ინგლისური Summaries)
Maria Arpentieva Xenological Approach in Psycholinguistics and Literary Studies: the Meta-lenguages of Understanding (Russian Tex; Georgian and English Summaries)L
Download

 


პოეტიკური პრაქტიკები
Poetical Practices

მიშელ დე დობელეერი მხოლოდ დანაშაული და საჯელი გადარჩა! აღმოსავლეთევროპული მსოფლიო ლიტერატურის ადაპტირება "ილუსტრირებული კლასიკიდან" რუს კიკის "გრაფიკულ კანონამდე" (ქართული Summary)

Michel De Dobbeleer Only Crime and Punishment Survived! Adapting East European World Literature from Classics Illustrated to Russ Kick's The Graohic Canon  (English Text, Georgian Summary)

Download

ნესტან კუტივაძე ანდევნილი განცდა და მხატვრული ლიტერატურა (ქართულად; ინგლისური Summary)
Nestan Kutivadze A Banished Sxperiance and Fiction (Georgian Text, English Summary)
Download

მარინა მასლოვა მანანა და ფეტი: ერთი აპიკრიფული მოტივის შესახებ ქართულ და რუსულ პოეზიაში (რუსულად; ინგლისური Summary) 
Marina Maslova
Manana and Fet: One Apocryphal Motif in Georgian and Russian Poetry (Russian Text, English, Georgian Summaries)
Download


ლიტარატურისმცოდნეობის ქრესტომათია
Chrestomafy of Theory

ხოსე ორტეგა-ი-გასეტი ორი დიდი მეტაფორა (ეძღვნება კანტის დაბადებიდან
ორას წლისთავს
)
(ქართულად)

José Ortega y Gasset Two Big Metaphors (Georgian Text,)

 Download

ალან კირბი  პოსტმოდერნიზმის სიკვდილი და შემდგომი ამბები (ქართულად
Alan
Kirby  The Death of Post-modernism and its Seque  (Georgian Text)

Downloadლექსმცოდნეობა
Theory of Poetry

თმარ ბარბაქაძე ნეოკლასიციზმი და აკაკი წერეთლის ჰეროიკული სტროფები  (ქართულად; ინგლისური Summary)
Tamar Barbakadze
 Neoclassicism and Akaki Tsereteli’s Heroic Couplets (Georgian Text, English Summary)

  Download

აპოლონ სილაგაძე ქართული მყარი სალექსო ფორმების აღმოსავლური წყაროები  (ქართულად; ინგლისური Summary)
Apollon Silagadze O
Oriental Sources of Georgian Stable Verse Forms   (Georgian Text, English Summary)

Download

ნატალია ეგოროვა  კონცეპტების “ HEAVEN/SKY”, “SUN სემანტიკური ორგანიზაცია ინგლისურენოვან სასიმღერო დისკურსში (რუსულად, ქართული და ინგლისური Summary)
Egorova, N. A. Semantic Organization of the Concepts “Heaven/Sky”, “Sun” in English Song Discourse (Russian Text, Georgian and English Summaries)

Downloadფილოლოგიური ძიებანი
Philological Researches


ლელა ხაჩიძე მარტვიროლოგიის სათავეებთან (ქართულად; ინგლისური Summary)

Lela Khachidze At the Origins of Martyrology (Georgian Text, English Summary)

Download

ვლადიმერ ჭელიძე ქართული საისტორიო პროზის განვითარების ადრეული ეტაპები (პირველწყაროს ლიტერატურული მოდელი – ფიქციიდან ანტიფიქციისკენ) (ქართულად; ინგლისური Summary)
Vladimer Chelidze  Early Stages of the Development of Georgian Historic  Prose (literary model of the primary source – fiction to anti-fiction)(Georgian Text, English Summary)

Download


გაგა შურღაია ბერნარდე ნეაპოლელისეული ხელნაწერები (ქართულად; ინგლისური Summary)
Gaga Shurgaia The Manuscripts of Bernard Maria of Naples  (Georgian Text, English Summary)
Downloadინტერპრეტაცია
Interpretation


კოსტანტინე ბრეგაძე ლიტერატურული ტრადიციის გაგება ქართულ მოდერნიზმში (ქართულად; ინგლისური Summaries)
Konstantine Bregadze The Understanding of Literary Tradition in Georgian Modernism  (Georgian Text; EnglishSummary)

Download

 

დარეჯან გარდავაძე  უდაბნო და მისი თილისმა, სუფიური მისტიკა იბრაჰიმ ალ-ქუნის რომანში "ოქროს ქვიშა"(ქართულად;  ინგლისური Summaries)
Darejan Gardavadze The Desert and itsTalisman, Sufi Mystic in Ibrahim al-Koni’s Novel “Gold Dust”   (Georgian Text; EnglishSummary)

Downloadკრიტიკული დისკურსი
Critical Discourse


იორდან ლუცკანოვი რადიცია, ინდივიდუალური ტალანტი და ინტერვალი: ვიაჩესლავ ივანოვისა და ტომას სტერნზ ელიოტის შედარებისთვის (ქართულად; ინგლისური Summary)
Yordan
Lyutskanov Tradition, Individual Talent and the Inbetween: Vjacheslav Ivanov compared to T. S. Eliot(Georgian Text, English Summary)

Downloadკულტურის პარადიგმები
Paradigms of Culture

ფილიპპ ამმონი Tractatus Slavonicus (რუსულად; ქართული და ინგლისური  Summary)
Philipp Ammon Tractatus Slavonicus  (Russiam Text; Georgian and EnglishSummaries)

Download

ნათელა ჩიტაური
შორენა შამანაძე
სოციო-ლიტერატურათმცოდნე-ობითი დისკურსის ზოგიერთი ასპექტი (ქართულად; ინგლისური  Summary)
Natela Chitauri
Shorena Shamanadze
Certain Aspects of Social Literature Studies Discourse  (Georgian Text; EnglishSummary)

DownloadMemoria

მაკა ელბაქიძე ბაჩანა ბრეგვაძე (ქართულად; ინგლისური Summary)
Maka
Elbakidze
Bachana Bregvadze
(Georgian Text, English Summary)

Download

ნეტარი ავგუსტინე აღსარებანი (ფრაგმენტი)  (ქართულად; ინგლისური Summary)
St. Augustine Confessions (Fragments)(Georgian Text, English Summary)

Downloadგამოხმაურება, რეცენზია
Reviews, Comments

თენგიზ კიკაჩეიშვილი ირმა რატიანის "ქართული მწერლობა და მსოფლიო ლიტერატურული პროცესი" (ქართულად; ინგლისური Summary)
Tengiz
Kikacheishvili On Irma Ratiani’s Book – “Georgian Writing and the World Literary Process” (Georgian Text, English Summary)

Download


რისმაგ გორდეზიანი ირმა რატიანი, "ქართული მწერლობა და მსოფლიო ლიტერატურული პროცესი" (ქართულად; ინგლისური Summary)
Rismag
Gordeziani
Irma Ratiani, “Goergian Writing and World Literary Process”
(Georgian Text, English Summary)

Download

ნათია სიხარულიძე ქართული მოდერნიზმი: ისტორიული კონტექსტი და ტიპოლოგია (ქართულად; ინგლისური Summary)
Natia Sikharulidze Georgian Modernism: Historical Context and Typology

Downloadახალი წიგნები
New Books


მოამზადა გაგა ლომიძემ
Prepared by
Gaga Lomidze  (Georgian Texts)

Download

შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტიივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი