English

კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია GCLA

"სჯანი"
ქართული სამეცნიერო ჟურნალი ლიტერატურის
თეორიასა და კომპარატივისტულ ლიტერატურაში

შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა

  ჟურნალის შესახებ   ბოლო გამოცემა: N 16, 2015 E ISSN 2346-772X (ელექტრონული)
ISSN 1512-2514 (ბეჭდური)   


შინაარსი

Contents


ლიტერატურის თეორიის პრობლემები
Problems of Literary
Theory

 

ივანე ამირხანაშვილი აგიოგრაფიული ციტატა (ქართულად; ინგლისური Summary)

Ivane Amirkhanahvili  Hagiographic Citation (Georgian Text, English Summary)

Download

 

ირაკლი კენჭოშვილი ქართული პოეტური მოდერნიზმის ინტერტექსტი (ქართულად; ინგლისურ Summary)
Irakli Kenchoshvili
  The Intertext of Georgian Modernist Poetry (Georgian Text, English Summary)
Download

აგა ლომიძე რომანტიზმი: ტექსტი და კონტექსტი (ქართულად; ინგლისურ Summary)
Gaga Lomidze  Romanticism: Text and Context (Georgian Text, English Summary)
Download

 

ირმა რატიანი რეალიზმის ლიტერატურული სკოლა და მისი ქართული მოდელი (ქართულად; ინგლისური Summary)
Irma Ratiani LLiterary School of Realism and its Georgian Model (Georgian Text, English Summary)L
Download

 


პოეტური პრაქტიკები

Poetical Practices

კონსტანტინე ბრეგაძე ქართული მოდერნიზმი როგორც ოქციდენტოცენტრიზმი (ქართულად; ინგლისური Summary)

Konstantine Bregadze European and National Context of Georgian Modernist Literature (Georgian Text, English Summary)

Download


მაია ჯალიაშვილი მუსიკალური თხრობის ვარიაციები ქართულ მოდერნისტულ რომანში (ქართულად; ინგლისური Summary)
Maia
Jaliashvili  Variations of Musical Narration in Georgian Modernistic Novel (Georgian Text, English Summary)
DDownload

კატერინა გურდუს ომის საწინააღმდეგო რომანის ჟანრული მატრიცა თანამედროვე ლიტერატურაში (რუსულად; ინგლისური Summary) 
1
(Russian Text, English, Georgian Summaries)
Download

 

 

ლიტერატურისმცოდნეობის ქრესტომათია
Chrestomathy of
 
Literary Theory

უმბერტო ეკო ესთეტიკური აღქმის ასპექტები შუასაუკუნებში  (მაკა ელბაქიძის ქართული თარგმანი)
Umberto Eco Aspects of Aesthetic Perception In the Meddle Aqes (Georgian translation by Maka Elbakidze)
Downloadლექსმცოდნეობა
Theory of Poetry

ლელა ხაჩიძე თეოდორე სტუდიელი ძველ ქართულ მწერლობაში  (ქართულად; ინგლისური Summary)

Lela Khachidze  Theodore Studites in Old Georgian Writing (Georgian Text, English Summary)
Download

თამარ ბარბაქაძე მირზა გელოვანის "დაბრუნებული" სონეტები და სხვა ლექსები  (ქართულად; ინგლისური Summary)
Tamar Barbakadze
  Mirza Gelovani’s “Returned” Sonnets and Other Verses (Georgian Text, English Summary)
Download


 


ფილოლოგიური ძიებანი
Philological Researches


მაია ნაჭყებია ლიტერატურული ბაროკოს გეოგრაფია და ეროვნული თავისებურებანი  (ქართულად; ინგლისური Summary)

Maia Nachkebia  Geography and National Characteristics of Literary Baroque (Georgian Text, English Summary)

Download

ქეთევან ნადარეიძვილი მედეას არსის პრობლემატური საკითხები მითოსის ე.წ. ჰორიზონტალური და ვერტიკალური ტრადიციით შესწავლის ჭრილში (ქართულად; ინგლისური Summary)
Ketevan
Nadareishvili
The Problem of Medea’s Essence in the Context of the Horizontal and the Vertical Tradition of the Myth Analisis (Georgian Text, English Summary)

Downloadინტერპრეტაცია
Interpretationოლეგ პოხალენკოვი "საკუთარი" და "სხვისი" ე. რემარკის რომანში "დაბრუნებასა" და ვ. ნეკრასოვის მოთხრბაში "მშობლიურ ქალაქში" (რუსულად; ქართული და ინგლისური Summaries)
Oleg
Pohalenkov
“Own” and “Alien” in the Novel “The road back” by E.M. Remarque and the Story “In the Hometown” by V. Nekrassow (Russian Text, English, Georgian Summaries)

Download

 

ანატოლ ანდრეევი ლიტერატურული მოვლენის ეკზისტენციალური ასპექტი (ე.ხემინგუეი და ა. ჩეხოვი)  (რუსულად; ქართული და ინგლისური Summaries)
Anatol
Andreyev Existentialistic Aspect of Literary Event (E. Hemingway and A. Chekhov) (Russian Text, English, Georgian Summaries)

Download

მ. ლაზარიდი  სულიერი აღზევება ნ.კაზანძაკისთან (მის ნოველის "უკანასკნელი ამაღლების" მიხედვით) (ინგლისურად; ქართული Summary)
M.I.
Lazaridi
Ascension to Spirituality According to N. Kazantzakis (based on the novel “The Last Temptation”) (English Text, Georgian Summary)

Download
კრიტიკული დისკურსი
Critical Discourse


მანანა კვაჭანტირაძე ავტორის პრობლება გურამ რჩეულიშვილის შემოქმედებაში (ქართულად; ინგლისური Summary)
Manana
Kvavchantiradze Author’s Problem in G. Rcheulishvili’s Works (Georgian Text, English Summary)

Downloadშოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა
კულტურის პარადიგმები
Paradigms of Culture

აკაკი გაწერელიას უცნობი წერილები (პუბლიკაცია მოამხადეს ვ. ნიკიტიმნა, ი. მოდებაძემ, მ. ტყეშელაშვილმა)
Unknown Letters of Akaki Gatserelia
(Publication was prepared by V. Nikitin, I. Modebadze, M. Tkeshelashvili)

Downloadდებიუტი
Debut

ილია პაჭკორია სტივენ დედალოსი როგორც უფლისწულ ჰამლეტის "აჩრდილი" ჯოისის "ულისეში" (ქართულად; ინგლისური Summary)
Ilia Patchkoria
 Stephen Dedalus as a Ghost of  Prince Hamlet in Joyce’s Ulysses (Georgian Text, English Summary)

Download


ელენა ჩხაიძე "ნოსტალგიის" ტიპის ცნებათა საკითხისათვის თანამედროვე სამეცნიერო ნაშრომებში (რუსულად; ქართული და ინგლისური Summaries)
Elena
Chkhaidze К вопросу развития  типов понятия "ностальгия" в современных исследованиях(Russian Text, English, Georgian Summaries)

DownloadMemoria

ნონა კუპრეიშვილი ვახტანგ კოტეტიშვილი (ქართულად; ინგლისური Summary)
Nona
Kupreishvili
Vakhtang Kotetishvili
(Georgian Text, English Summary)

Download

ვახტანგ კოტეტიშვილი სიძველის ბალასტი  (ქართულად; ინგლისური Summary)
Vakhtang
Kotetishvili
“Ballast” of Antiquity (Georgian Text, English Summary)

Downloadგამოხმაურება, რეცენზია
Reviews, Comments

ქეთი ნინიძე "ეპოქის შვილები" - თამაზ ვასაძის ლიტერატურულ-ფილოსოფიურ ესსების კრებული  (ქართულად; ინგლისური Summary)
Keti
Ninidze
  The Sons of the Epoch” Collection of the Literar y-Philosophical essays by Tamaz Vasadze (Georgian Text, English Summary)

Download


ინგა მილორავა ლიბერალიზმის ქართული ველი  (ქართულად; ინგლისური Summary)
Inga
Milorava
 The   Field of   Georgian Liberalism (Georgian Text, English Summary)

Download

 

ზაზა აბზიანიძე ქართულ კალეიდოსკოპში დანახული დრამატული სურათები (ზაზა ფირალიშვილის "კალეიდოსკოპი")  (ქართულად; ინგლისური Summary)
Zaza
Abzianidze
The Dramatic Images Detected in Georgian Kaleidoscope (“Georgian Kaleidoscope” by Zaza Phiralishvili) (Georgian Text, English Summary)

Download


ახალი წიგნები
New Books


გაგა ლომიძის პუბლიკაცია (ქართულად)
Reviewed
books
by Gaga Lomidze  (Georgian Texts)

Download


ამ გამოცემის ავტორები  

The Authors of This Issue  (Georgian - English)

Download


შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტიივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი