English

კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია GCLA

"სჯანი"
ქართული სამეცნიერო ჟურნალი ლიტერატურის
თეორიასა და კომპარატივისტულ ლიტერატურაში  ჟურნალის შესახებ         წინა გამოცემა: N 15, 2014 E ISSN 2346-772X (ელექტრონული)
ISSN 1512-2514 (ბეჭდური)   


შინაარსი
Contents


ლიტერატურის თეორიის პრობლემები
Problems of Literary
Theory

ივანე ამირხანაშვილი აგიოგრაფიის ანტიგმირი  (ქართულად; ინგლისური Summary)
Ivane Amirkhanahvili
  The Anti-Hero in Hagiography (Georgian Text, English Summary)

Download

გაგა ლომიძე რენესანსი: კონტექსტი  (ქართულად; ინგლისური Summary)
Gaga Lomidze
 Renaissance: Context (Georgian Text, English Summary)

Download

ირაკლი კენჭოშვილი "დონ კიხოტი" : აღორძინების ხანის ჟანრთა სინთეზი  (ქართულად; ინგლისური Summary)
Irakli Kenchoshvili
  “Don Quixote”: A Synthesis of Genres of Renaissance Era (Georgian Text, English Summary)

Download


პოეტიკური პრაქტიკები
Poetical Practices

თემურ კობახიძე ტომას ელიოტის "ოთხი კვარტეტის" მითოპოეტიკური კატეგორიები  (ქართულად; ინგლისური Summary)
Temur Kobakhidze
Myth-Making in T. S. Eliot’s Four Quartets (Georgian Text, English Summary)

Download

კონსტანტინე ბრაგაძე ფრანც კაფკას ნოველა "განაჩენის" (“Das Urteil”) ეგზისტენციალური სივრცე  (ქართულად; ინგლისური Summary)
Konstantine Bregadze
Existencial Space in Franz Kafka’s Short Story “The Verdict” (“Das Urteil”) (Hermeneutical Interpretation) (Georgian Text, English Summary)

Download

რაჰილია გებულაევა ვარსკვლავური პერსონაჟი შაჰ აბასი, მსხვერპლშეწირვა და ვარსკვლავური მეტამორფოზები მ.ფ.ახუნდოვის თხზულებაში "მოტყუებული ვარსკვლავები" (რუსულად; ქართული და ინგლისური Summaries)
Rahilya Geybullayeva
 Stellar personage Shah Abbas, sacrifice motiff and star metamorphose in Mirza Phatali Akhundov’s story “The Decieved Stars” (Russian Text, English, Georgian Summaries)

Download

ნინა ბერნადსკაია თანამედროვე უკრაინული რომანის განვითარების ძირითადი ტენდენციები (რუსულად; ქართული და ინგლისური Summaries)
Nina Bernadskaya
  Basic Trends of the Development of Ukrainian Novel tars” (Russian Text, English, Georgian Summaries)

Download

ირინა რაბინოვიჩ რებეკა ჰაინმენის ხელოვანის პორტრეტი, როგორც "დედა და ცოლო ისრაელში"  (ინგლისურად; ქართული Summary)
Irina Rabinovich  
Rebekah Hyneman’s Poetry: A Portrait of the Artist as “The Mother and Wife in Israel” tars” (English Text, Georgian  Summary)

Download


ლიტერატურისმცოდნეობის ქრესტომათია
Chrestomathy of
 
Literary Theory

ჰანს-გეორგ გადამერ გაგების წრის შესახებ (ქართული თარგმანი)
Hans-Georg Gadamer
Vom Zirkel des Verstehens (Georgian translation)

Download


ლექსმცოდნეობა
Theory of Poetry


თამარ ბარბაქაძე იოსებ გრიშაშვილის ურითმო (თეთრი) ლექსები)  (ქართულად; ინგლისური Summary)
Tamar Barbakadze
Ioseb Grishashvili’s Unrhymed (Blank) Verses (Georgian Text, English Summary)

Downloadფილოლოგიური ძიებანი
Philological Researches

მაია ნინიძე კლასიკოსთა თხზულებების აკადემიური გამოცემა და თანამედროვე ტექნოლოგიები  (ქართულად; ინგლისური Summary)
Maia Ninidze
Scholarly Editions of Georgian Classic Authors and the Use of /span> Modern Technologies (Georgian Text, English Summary)

Download

მარიამ კარბელაშვილი "ვეფხისტყაოსნის" სიუჟეტის პრომლემა გეოპოლიტიკის კონტექსტში: საქართველო - ევროპა თუ აზია (რუსულად; ქართული და ინგლისური Summaries)
Mariam Karbelashvili
Problem of the Plot of “The Knight in the Panther’s Skin” in Geopolitical Context: Georgia – Europe or Asia? (Russian Text, English, Geoargian Summaries)

Download

ანნა სკურტულ ემიგრაცია და მეტაისტორია (რუსულად; ქართული და ინგლისური Summaries)
Anna Skurtul
Emigration and Metahistoryspan> (Russian Text, English, Georgian Summaries)

Download

მაია ვარსიმაშვილი-რაფაელი მასალები გრიგოლ რობაქიძის შესახებ ჟენევის სახელმწიფო არქივიდან  (ქართულად; ინგლისური Summary)
Maia Varsimashvili
Raphael
Information about Grigol Robakidzé Obtained from the span> Geneva State Archives  (Georgian Text, English Summary)

Downloadინტერპრეტაცია
Interpretation

მაკა ელბაქიძე ტანსაცმლის ტარების ეტიკეტი შუასაუკუნეების მწერლობაში  (ქართულად; ინგლისური Summary)
Maka Elbakidze
Dressing Etiquette in the Medieval Literature (Georgian Text, English Summary)

Download

რამაზ ჭილაია ქალაქური პარადიგმა (ფრაგმენტები)  (ქართულად; ინგლისური Summary)
Ramaz Chilaia
Urban Paradigms (Fragments) (Georgian Text, English Summary)

Downloadკრიტიკული დისკურსი
Critical Discourse <

ტატიანა მეგრელიშვილი პოსტმოდერნისტული ნარატიული სტრატეგიების საზღვრები (აკუნინი-ჩხარტიშვილი "არისტონომია") (რუსულად; ქართული და ინგლისური Summaries)
Tatiana Megrelishvili
Border of Postmodern Narrative Strategies (Akunin-Chkhartishvili. “Aristonomiya“)pan> (Russian Text, English, Georgian Summaries)

Downloadფოლკლორისტიკა - თანამედროვე კვლევები
Folkloristics - the Modern Researches

რუსუდან ჩოლოყაშვილი ორმაგობის პრინციპის დაცვა ზღაპრულ ეპოსში  (ქართულად; ინგლისური Summary)
Rusudan Cholokashvili
Defense of the Binary Principle in Epic Fairy Tale (Georgian Text, English Summary)

Download

მარინე ტურაშვილი ქარფთული ხალხური ცხოველთა ზღაპრების კომპარატივისტული ანალიზის ზოგიერთი საკითხი (საარქივო მასალის მიხედვით)  (ქართულად; ინგლისური Summary)
Marine Turashvil
i
Several Questions of the Comparative Analysis of the Georgian Animal Tales (According to the Archive Materials) (Georgian Text, English Summary)

Downloadკულტკულტურის პარადიგმები
Paradigms of Culture

ირინე მოდებაძე ტრანსმუტაცია თანამედროვე ქართული კულტურის სემიოტიკურ სივრცეში (რუსულად; ქართული და ინგლისური Summaries)
Irine Modebadze
Transmutation in the Semiotic Space of Contemporary Georgian Culture (“A Trip to Karabakh”) (Russian Text, English, Georgian Summaries)

DownloadMemoria

თამარ ბარბაქაძე გამზიარებელი (ქართულად)
Tamar Barbakadze
Confider Akaki Khintibidze “Farewell to Old Tbilisi” by Ioseb Grishashvili  (Georgian Text)

Downloadგამოხმაურება, რეცენზია
Reviews, Comments

 

ივანე ამირხანაშვილი თაობათა კავშირი - კულტურის ნიშანი  (ქართულად; ინგლისური Summary)
Ivane Amirkhanashvili
The Connection of Generations - Mark of the Culture (Georgian Text, English Summary)

Download

ლევან ბრეგაძე ანალიტიკური რომანი ბალზაკის ნოველაზე  (როლან ბარტის “S/Z”-ის ქართულად გამოცემის გამო) (ქართულად; ინგლისური Summary)
Levan Bregadze
Analytical Novel on Balzac’s Short Story/span> ((for the Georgian edition of “S/Z” by Roland Barth) (Georgian Text, English Summary)

Downloadახალი წიგნები
New
Books
 

ახალი წიგნები მოამზადა გაგა ლომიძემ (ქართულად)
Reviewed
books
by Gaga Lomidze  (Georgian Texts)

Download
შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტიივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი