English

კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია GCLA

"სჯანი"
ქართული სამეცნიერო ჟურნალი ლიტერატურის
თეორიასა და კომპარატივისტულ ლიტერატურაში

შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა

  ჟურნალის შესახებ   ბოლო გამოცემა: N 19, 2018 E ISSN 2346-772X (ელექტრონული)
ISSN 1512-2514 (ბეჭდური)   


ამ ნომრის ავტორები
The authors of this Issue
 
Download

 

შინაარსი

Contents


ლიტერატურის თეორიის პრობლემები
Problems of Literary
Theory

 

ივანე ამირხანაშვილი კანონი როგორც ფუნქცია (კიმენი); (ქართულად; ინგლისური Summary)

Ivane Amirkhanahvili  The Canon as a Function (Georgian Text, English Summary)

Download

 

თეიმურაზ დოიაშვილი "ირმიგალი" - გალაკტიონ ტაბიძის ენიგმატური ლექსემა (ქართულად; ინგლისური Summary)
Teimuraz Doiashvili
“Irmigal” – the Enigmatic Lexeme by Galaktion Tabidze (Georgian Text, English Summary)
Download

არვი სეპპ, ფილიპე ჰამბლე მულტილინგვიზმის ეთიკა (ფრანგულად; ქართული Summary)
Arvi Sepp, Philippe Humblé Éthique du Multilinguisme (Georgian Summary
)

Download

 


პოეტიკური პრაქტიკები
Poetical Practices

მარიამ არპენტიევა "პატარა ადამიანები" რუსულ ლიტერატურაში (ინგლისურდ; ქართული Summary)

Mariam Arpentieva A ‘Small People ‘in Russian Literature (English Text; Georgian Summary)

Download

მანანა კვაჭანტირაძე "ლურჯა ცხენების" - სემანტიკური ველის რეკონსტრუქცია (ქართულად; ინგლისური Summary)
Manana Kvachantiradze “Blue Horses”  - Reconstruction of the Semantic Field
(Georgian Text, English Summary)

Download

 

თემურ კობახიძე პაროდიული ასოცირება ჯეიმზ ჯოისის მოთხრობაში"მადლი" (ქართულად; ინგლისური Summary)
Temur Kobakhidze
Parody References in James Joyce’s “Grace” (Georgian Text, English Summary)

Download

შაფაქ დადაშოვა ბიოგრაფიული ნაწარმოებების შექმნის ეპისტემოლოგიური ასპექტები (ინგლისურად ; ქართული Summary)
Shafag Dadashova Epistemological Aspects of Life-Writingaka Elbaqidze (English Text; Georgian Summary)

Download

თამარ პაიჭაძე  ქალაქი - კულტურული სივრცე სიმბოლისტურ ტექსტში (ინტერტექსტი და ქართული შემოქმედებითი გამოცდილება) (ქართულად; ინგლისური Summary)
Tamar Paichadze City – Cultural Space in the SymbolistText (Intertext and Georgian Creative Experience) (Georgian Text; English Summaries)
Downloadლიტერატურისმცოდნეობის ქრესტომათია
Chrestomathy of Theory

ნიკოლაი კონრადი თანამედროვე ლოტერატურათმცოდნეობის პრობლემები(ქართულად)
Nikolai Konrad Issues of Contemporary Comparative Literature (Georgian Text)
Downloadლექსმცოდნეობა
Theory of Poetry

თამარ ლომიძე  ასი უძველესი იაპონური ლექსი ქართულ ენაზე (ქართულად; ინგლისური Summary)
Tamar Lomidze
One Hundred Ancient Japanese Poems in Georgian (Georgian Text, English Summary)
Downloadფილოლოგიური ძიებანი
Philological Researches


ჰაიტე სოტომე "ყველასაც თურმე ენა აქვს"; ვაჟა ფშაველას პოემა "გველის მჭამელი"  Animal Studies-ის პერსპექტივიდან (ქართულად; ინგლისური Summary)

Hayate Sotome “Everything had language”: Vazha-Pshavela’s “Snake Eater”  from the Perspective of Animal Studies (English Text; Georgian Summary)
Download

გოჩა კუჭუხიძე  ოთხთავის შექმნის ერთი მივიწყებული პრინციპი (ქართულად; ინგლისური Summary)
Gocha Kuchukhidze A Forgotten Principle of Writing the Four Gospels (Georgian Text, English Summary)
Downloadინტერპრეტაციაა
Interpretation


მზია ჯამაგიძე  მესამე სივრცის შექმნა როგორც ნაციონალური ნარატივისგან თავის დაღწევის მცდელობა (ქართულად; ინგლისური Summary)
Mzia Jamagidze Constructing third Space, as an Atempt to Escape from National Narrative (Georgian Text; English Summary)
Download

 

კონსტანტინე ბრეგაძე რობაქიძე contra სტალინი: ბოლშევიკური ბელადის ხატისა და სტალინის არიმანული არსის მითოსური ჰერმენევტიკა გრიგოლ რობაქიძის კულტურფილოსოფიურ ესსეებში (ქართულად; ინგლისური Summaries)
Konstantine Bregadze Robakidze contra Stalin: The Mythological Hermeneutics of Stalin’s Ahrimanic Essence and the Image of the Bolshevik Leader in Grigol Robakidze’s Philosophical Essays (GeorgianText; EnglishSummary)

Download

ენდრიუ გუდსპიდი "სხვა სულიერი" : უცხო სამუელ ბეკეტის დრამატურგიაში (ინგლისურად ; ქართული Summary)
Andrew Goodspeed ‘One other living soul’: Encountering Strangers in Samuel Beckett’s Dramatic Works
(English Text; Georgian Summary)
Download

 
კრიტიკული დისკურსი
Critical Discourse


კონრად გუპოლიტიკური ილუზიისა და კულტურული რეალობის შედარება სამეცმიერო და მხატვრულ ლიტერატურაში: კოსმოპოლიტურობის კონცეპტი და ოცნებები მულტილინგვისტურობაზე სამეცნიერო დისკურსსა და მე- 20 საუკუნის პოლიტიკურ რომანში (ინგლისურად; ქართული Summary)
Konrad Gunesch Comparing Political Illusion and Cultural Reality in Scholarly and Fictional Literature: Concepts of Cosmopolitanism and Dreams of Multilingualism in Academic Writing and Twentieth-Century Political Novels (English Text; Georgian Summary)
Download


ნონა კუპრეიშვილი ეროტიზმის მხატვრული რეპრეზენტაციები (ქართულად; ინგლისური Summary)
Nona Kupreishvili Artistic Representations of Eroticism(Geronty Kikodze)
(Georgian Text, English Summary)
Downloadკულტურის პარადიგმები
Paradigms of Culture

მაკა ელბაქიძე, მანანა შამილიშვილი, ადა ნემსაძე მეორე მსოფლიო ომი და ქართულ-იტალიური ნონკონფორმისტული გამოცდილება (ახალ საარქივო მასალებზე დაყრდნობით) (ქართულად;  ინგლისურ Summary)
Maka Elbakidze Manana Shamilishvili Ada Nemsadze World War II and Georgian-
Italian Non-conformist Experience (New archival materials)
(Georgian Text; English  Summary)
Downloadფოლკლორისტიკა - თანამედროვე კვლევები
Folkloristics - the Modern Researches

გაგა ლომიძე სტალინი: დემიურგის მიწიერი განსხეულება (ქართულად; ინგლისური Summary)
Gaga Lomidze Stalin: Earthly Incarnation of Demiurge (Georgian Text, English Summary)

Download

გამოხმაურება, რეცენზია
Reviews, Comments

ბელა წიფურია კონსტანტინე ბრეგაძის "მოდერნი და მოდერნიზმი"  (ქართულად; ინგლისური Summary)
Bela Tsipuria
Konstantin Bregadze’s “Modernity and Modernism
(Georgian Text, English Summary)

Download


ნათია სიხარულიძე "ევროპული და აღმოსავლური მყარი სალექსო ფორმები ქართულ პოეზიაში" (ქართულად; ინგლისური Summary)
Natia Sikharulidze Fixed Verse Forms of European and Eastern Literature in Georgian
Poetry
(Georgian Text, English Summary)

Downloadახალი წიგნები
New Books


მოამზადა გაგა ლომიძემ
Prepared by
Gaga Lomidze  (Georgian Text)

Download

შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი/strong>ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი